Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja internet stranice http//www.hergym.rs/, kao i njihovo skladištenje u bazama podataka našeg preduzeća Her Gym d.o.o. Naša politika privatnosti obuhvata razloge kako i zašto sakupljamo, koristimo i štitimo Vaše lične podatke.

Vaša privatnost i poverenje su veoma važni za nas u HER GYM-u, što se odražava na način kako prikupljamo Vaše podatke i kako ih koristimo. Stoga Vas savetujemo da u potpunosti pročitate odredbe ovih Opštih uslova kako biste doneli odluku koje podatke želite da podelite sa nama. Naravno, sve naše aktivnosti u pogledu prikupljanja i obrade Vaših ličnih podataka obavljamo u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti RS i drugim važećim propisima. 

HER GYM posebno vodi računa o svojim najmlađim korisnicima i njihovima podacima i iste prikuplja, koristi i obrađuje u skladu sa Zakonom. Zbog toga nam je u trenutku zaključenja Ugovora o članstvu jako bitan uzrast Korisnika, odnosno generacijska pripadnost. Ukoliko imate 15 godina samostalno i doborovoljno odlučujete o pružanju Vaših podataka o ličnosti koje mi koristimo i obrađujemo u gore navedene svrhe. HER GYM će neophodne podatke o Korisniku mlađem od 15 godina, kao i o svim drugim okolnostima o kojima Korisnik treba biti upoznat potraživati posredstvom roditelja, odnosno zakonskog zastupnika Korisnika.

Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom pružanja usluga, kao i za naše marketinške aktivnosti i radi analize naših prodajnih aktivnosti, a kako bismo Vam na najbolji mogući način predstavili našu ponudu HER GYM usluga. Marketinški alati koje HER GYM kao rukovalac Vaših ličnih podataka koristi, mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal.

HER GYM kao rukovalac Vaših ličnih podataka podleže odgovornosti ukoliko bude vršio obradu Vaših ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Vi, odnosno Vaš roditelj/zakonski zastupnik imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona. Takođe, imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno Zakonu.

a) Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i način njihove upotrebe. Kako bismo Vam omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim uslugama i ponudama HER GYM -a, uz Vašu izričitu saglasnost prikupljamo sledeće podatke o Vama: Vaše ime, prezime, datum rođenja, adresu e-pošte i telefonski broj.

Vaše pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Vi slobodno odlučujete da li ćete nam dostaviti Vaše podatke i koji će to podaci biti. U slučaju da ne želite da nam dostavite neki od podataka koji je neophodan za pružanje naših usluga, odnosno zaključenje Ugovora (npr. ime i prezime), zadržavamo pravo da odbijemo da Vam pružimo naše Usluge. U svakom trenutku možete tražiti da Vaše podatke ne koristimo za sprovođenje marketinških aktivnosti, odnosno radi analize naših prodajnih aktivnosti i to neće uticati na opstanak našeg ugovornog odnosa. Podaci kojima se možete identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje ste dali izričitu saglasnost. Na Vas se neće primenjivati postupci automatizovane obrade podataka, odnosno profilisanje, u smislu odredbi Zakona.

b) Treće strane. HER GYM neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim Vaše lične podatke bilo kome izvan HER GYM-a bez vaše izričite dozvole, osim (i) ako ste to dozvolili u skladu s ovim Opštim uslovima kako bi dobili pristup željenim uslugama i (ii) ukoliko smo na to obavezani zakonskim propisima ili odlukama nadležnih organa. S vremena na vreme možda ćemo angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u naše ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup Vašim ličnim podacima u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje smo ih angažovali i koji su u skladu sa Vašim pristankom za obradu, no ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga uvek sklapamo ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bismo osigurali da Vaši podaci ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa. Vaši lični podaci neće se iznositi van Republike Srbije, osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite Vaših ličnih podataka, u skladu sa Zakonom.

c) Ažuriranje Vaših ličnih podataka i rok čuvanja. HER GYM -u će biti potrebna Vaša pomoć kako bi se osiguralo da su Vaši lični podaci koje ste nam dostavili ispravni i ažurni. Dok nas drugačije ne obavestite, smatraćemo da su ažurni oni podaci koje ste nam Vi, odnosno Vaš zakonski zastupnik poslednje dostavili. Ukoliko želite izmeniti ili ažurirati Vaše lične podatke ili ukoliko želite da izbrišemo Vaše podatke iz naše baze, to možete učiniti na jedan od načina navedenih na kraju ovih Opštih uslova.

Vaše podatke ćemo čuvati dok budete koristili naše usluge, kao i u roku od 3 godine od dana prestanka korišćenja naših Usluga, u skladu sa važećim propisima, osim podataka (email i broj telefona) koje koristimo za marketinške aktivnosti i slanje promotivnih ponuda, a koje ćemo koristiti do opoziva Vaše saglasnosti.

Nakon što primimo Vaš zahtev za brisanjem ličnih podataka, nećemo više čuvati ni jedan Vaš lični podatak, osim ako je drugačije određeno propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Prijemom Vašeg zahteva za brisanjem svih Vaših ličnih podataka, smatraćemo da ste time jednostrano raskinuli Ugovor sa nama i više nećemo biti u mogućnosti da Vam pružamo naše Usluge, ali nećemo biti u obavezi da Vam vratimo već plaćeni iznos članarine.

d) Sigurnost. Vaši lični podaci čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka i u posebno obezbeđenim ormarima. HER GYM će preduzeti sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost Vaših podataka. Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, HER GYM Vam ne može bezuslovno garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik.

e) Objavljivanje izmena Opštih uslova. Sve izmene ovih Opštih uslova HER GYM će blagovremeno istaći u svim svojim teretanama i/ili Vam dostaviti na Vašu e-mail adresu i/ili istaći na svojoj web stranici, a pre stupanja na snagu tih izmena. Kao i obično, ako se ne slažete s izmenama Opštih uslova, uvek imate opciju da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka iz naše baze. Nastavak Vašeg korišćenja Web sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

f) Način na koji nas možete kontaktirati Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi Vaših ličnih podataka koje ste nam učinili dostupnim ili bilo koja druga pitanja o HER GYM uslugama i aktuelnim ponudama možete se informisati lično u našim Fitness Centrima ili putem elektronske pošte info@hergym.rs.